INFOMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest spółka Kancelaria Radców Prawnych Walczak, Sitarska Spółka Partnerska z siedzibą w Nowej Iwicznej (zwana dalej Administratorem).

2. Dane kontaktowe.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Zimowa 75B, 05-500 Nowa Iwiczna

3. Prezes Urzędu Ochrony Danych.
Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
a. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.: w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową;
d. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
e. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO)

6. Okres przechowywania danych osobowych.
a. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO prze okres trwania umowy;
b. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do momentu przedawnienia roszczeń;
c. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
d. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. f) RODO do momentu przedawnienia roszczeń.

7. Przedstawiciele
 klientów oraz kontrahentów klientów

a. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z Klientem.

b. Podstawa prawną przetwarzania danych jest realizacja umów zzawartych z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

c. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu  oraz adres e-mail.

d. Dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot, z którym Administrator ma zawartą umowę.

e. Administrator przetwarza dane osobowe do momentu zakończenia i przedawnienia roszczeń dotyczących współpracy z Klientem.


8. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności: obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia bądź umowy z Administratorem i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
a. prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 
b. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązay do usunięcia takich danych osobowych;
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). Administrator jest zobowiązany do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem  na adres wskazany w punkcie 2 niniejszej informacji.

10. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne celem realizacji zawartej umowy lub innego stosunku prawnego.


11. Bezpieczeństwo danych osobowych.
Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa:
• szafy w pomieszczeniach zamykanych na klucz, • dostęp do pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych,  • instalacja oprogramowania zabezpieczającego, • zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, • klauzula poufności danych w korespondencji elektronicznej, • system antywirusowy, • system wykrywania włamań.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
13. 
Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.


Kancelaria Radców Prawnych Walczak Sitarska Spółka Partnerska

mail: anna.walczak@krpws.pl, tel.: 512 935 592 |   mail: eliza.sitarska@krpws.pl, tel.: 512 935 582 
ul. Tarnowiecka 41 | 04-174 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 7010355122